LAN DENDRO BAO THANH THIÊN

Cây giống rất dễ trồng, trồng cao khoảng hơn 20cm là cây đã cho hoa. Hoa lớn đến 12cm, lưỡi hoa to, nhọn đầu rất đẹp. Hoa trắng tinh khiết, lâu tàn, cánh hoa cứng, dựng đứng cánh lên.
CÂY PHÁT TRIỂN KHỎE,