Cây con mai vàng đại lộc (10cây)

– Cây khỏe, xanh mướt, phát triển nhanh